TRỢ LÝ PHÒNG KINH DOANH – VP HÀ NỘI
(+84) 0832 66 67 68