Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu thông tin trên báo chí về xuất khẩu gạo
(+84) 0832 66 67 68