Dự án

Nhà máy Phenikaa tại Huế

Nhà máy tại An Giang

Nhà máy Bảo Lai tại Yên Bái

Nhà máy tại Tiền Giang

Nhà máy tại Đồng Tháp

Nhà máy tại Đồng Tháp

Nhà máy tại Đồng Tháp

Nhà máy tại An Giang

Nhà máy tại An Giang

Nhà máy tại An Giang

(+84) 0947 18 00 18