Product Tag - cân đóng gói bao 6 cạnh(+84) 0832 66 67 68