Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2022 đã vượt 49 tỷ USD
(+84) 0832 66 67 68