Nhà máy tại Tiền Giang

Project Description

Nhà máy tại Tiền Giang

  • Thời gian lắp: 5/2015
  • Địa điểm: Cái Bè, Tiền Giang
  • Loại máy: CCD-S640
  • Thời gian thi công: 30 ngày
Tấm - Thành phẩm
Tấm - Phế phẩm