Gạo Việt Nam lần đầu tiên được bày bán trên thị trường Nhật Bản
(+84) 0832 66 67 68