Giá điện sẽ tăng 8,36% từ cuối tháng 3 này (05/03/2019)