Miền Nam

Nhà máy tại Tiền Giang

Nhà máy tại An Giang

Nhà máy tại Trà Vinh

Nhà máy tại Long An

Nhà máy tại Đồng Tháp